แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 136
นายวรชน หน่อแก้ว 03-10-2548 พนักงานราชการ 040
น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง 15-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 349
นางนพนิตย์ วงศ์สุ 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 415
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1111
นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 136
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1111
นายพงษ์พัฒน์ กิติเป็ง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 139
นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 140
น.ส.นรากร ทิพนี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 141
นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 136
นายพงษ์พัฒน์ กิติเป็ง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 139
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน 01-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1111
นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 140
น.ส.นรากร ทิพนี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 141
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน 01-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1111
นายธนากร ศิริวงศ์ 16-03-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 278
นายณัฐกุล วงศ์กา 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 141
นายจักรพันธ์ ลิ่มมังกูร 06-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 139
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290