แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย 21-02-2555 ลูกจ้างประจำ 195
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 704
น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 616
นางกนกพร นันทดี 27-02-2562 ข้าราชการ ข076
น.ส.พิกุล โพธิวงค์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 122
นายอดุลย์ ดวงรัตน์ 01-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 970
น.ส.จีระนันท์ ตาคำ 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 916
น.ส.กรวิกา บุญมาวรรณ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 112
นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ 02-03-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 694
นางอรทัย จันต๊ะมงคล 01-02-2555 พนักงานราชการ 984
นายบุญตัน สุเทพ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 678
น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล 01-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 568
นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข136
นางอัมพร เทพศิริ 21-02-2520 ข้าราชการ 102
นางอารีย์ นามเมือง 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 355
นางจำเนียร ศรีสอาด 01-06-2519 ข้าราชการ 077
น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล 01-02-2555 พนักงานราชการ 981
น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 693
น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 357
นางลัดดาวัลย์ ระดม 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 353
นางเกศริน ขยัน 01-07-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 127
น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 123
น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา 02-07-2555 พนักงานราชการ 1001
นางกชนก ราชเมืองมูล 01-09-2556 พนักงานราชการ 013
น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 364
น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 692
นายปรีชา รัตนัง 27-09-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 003
น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 457
นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ 05-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 186
นายรุ่งโรจน์ มณี 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 531
นายสุริยัน จันต๊ะมงคล 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 691
น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 506
นางพิกุล นิลวาส 01-06-2560 ข้าราชการ ข170
นางลั่นทม ปะมาละ 01-02-2544 ลูกจ้างประจำ 202
นางสาวนิศานาถ มิตตะกัง 01-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 289
น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 132
นางจิราพร หลงปันใจ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 119
น.ส.มีนา ปรางค์รัตน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 118
นายธีระชัย ศรีทอง 01-10-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 120
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว 03-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1100
น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 616
น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 123
นางเกศริน ขยัน 01-07-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 127
น.ส.กรวิกา บุญมาวรรณ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 112
น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1103
นางจิราพร หลงปันใจ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 119
น.ส.มีนา ปรางค์รัตน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 118
นายธีระชัย ศรีทอง 01-10-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 120
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว 03-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1100
นางอรทัย จันต๊ะมงคล 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 984
น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล 01-02-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 981
นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย 21-02-2555 ลูกจ้างประจำ 195
น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 616
น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา 02-07-2555 พนักงานราชการ 1001
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 704
น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา 02-07-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 1001
น.ส.ปาณิศา วงค์ใส 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 128
นางกชนก ราชเมืองมูล 01-09-2556 พนักงานราชการ 013
น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1103
นางสาวนิศานาถ มิตตะกัง 01-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 289
นางเกศริน ขยัน 01-07-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 127
น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 123
น.ส.พิกุล โพธิวงค์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 122
น.ส.ปาณิศา วงค์ใส 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 128
น.ส.มีนา ปรางค์รัตน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 118
นางจิราพร หลงปันใจ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 119
นายธีระชัย ศรีทอง 01-10-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 120
น.ส.กรวิกา บุญมาวรรณ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 112
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว 03-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1100
น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 132
น.ส.พิกุล โพธิวงค์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 122
นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง 21-06-2562 พนักงานราชการ 096
นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว 01-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 365
น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง 02-03-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 124
นายปรีชา รัตนัง 27-09-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 003
นายณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล 16-06-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 117
นางกนกพร นันทดี 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข076
นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข136
นางพิกุล นิลวาส 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข170
นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง 01-12-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 116
น.ส.อัยวริญ แก้วชิต 01-11-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 129
น.ส.รณิดา พรมศรี 01-10-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 111
นายธีระชัย ศรีทอง 01-10-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 120
นางสาวนิศานาถ มิตตะกัง 01-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ 289
น.ส.อัยวริญ แก้วชิต 01-11-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 129
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว 03-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 1100
นางสาวนิศานาถ มิตตะกัง 01-12-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 289
นายกานต์พนธ์ ชุมภู 02-01-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 130
น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ 01-02-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 109
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 704
นางอารีย์ นามเมือง 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 355
นางกนกพร นันทดี 27-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข076
นางเกศริน ขยัน 01-07-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 127
นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง 21-06-2562 พนักงานราชการ 096
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290