แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี 26-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 802
นางเพ็ญนภา กันทะตา 01-10-2562 ข้าราชการ ข257
น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 21-06-2562 ข้าราชการ ข208
น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี 26-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 802
น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข208
นางเพ็ญนภา กันทะตา 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข257
นางเพ็ญนภา กันทะตา 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข257
น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข208
น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข208
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290