แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายกฤษฎา ยศเดช 13-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 276
น.ส.วิลาสินี ศิริ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 729
นายนิรุต ทองสุก 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 267
นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร 01-06-2560 ข้าราชการ ข202
นายอาทิตย์ แก้วถาวร 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 627
น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 866
นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 177
น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง 06-08-2555 พนักงานราชการ 1000
นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน 27-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1015
น.ส.บายศรี สุขจิตต์ 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 714
น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 790
นายทศพล อุปินโน 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 871
น.ส.เกศริน บุญเลิศ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 608
นางสิริพูน มณี 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 142
นางสุพรรษา ยอดคำ 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 584
ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 870
นายชัยยุทธ บุญมี 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 473
นายปริญญา ธะนันต์ 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 488
น.ส.อทิตยา คำภิระ 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 784
นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 01-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 700
น.ส.รัศมี อภิรมย์ 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย 702
น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล172
นายสมเพชร ปาวิน 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล174
นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 257
น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 739
น.ส.อรชร วงษ์ศิริ 01-06-2560 ข้าราชการ ข309
น.ส.จีรพรรณ มั่งมี 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 278
นายคธาวุฒิ ทิพจร 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 854
นายเกรียงศักดิ์ วันกูล 01-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 609
น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์ 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 858
นายวิทยา ถาแก้ว 17-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 912
น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ 01-07-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 973
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 16-01-2562 ข้าราชการ ข289
นายประวิทย์ วิมานทอง 01-06-2560 ข้าราชการ ข292
นางลักษมี ตันธนสิน 03-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 602
นางจริญา อ่อนนาง 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 273
นายสุระศักดิ์ อาษา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 282
นายสิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 062
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 052
นางเนตรนภา ธะนันต์ 08-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 490
นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 107
น.ส.ศุภากร สิทธิสังข์ 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) -
นางนารีรัตน์ ดีอินทร์ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 066
นายอุเทน เครือสายด้วง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 085
นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 098
นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 713
นายสมาน บุญทาคำ 10-01-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 254
นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร 02-10-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 726
นายคล๊อก ประถมทรัพย์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 688
น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 054
นายนิพนธ์ พิมาสน 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 295
นายไพศาล สงวน 13-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 277
นายสุนทร อิธรรมมะ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 274
นายประศาสน์ ก้องสมุทร 01-01-2562 ข้าราชการ ข144
น.ส.นีร เรียนกุนา 01-01-2562 ข้าราชการ ข389
นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์ 01-06-2560 ข้าราชการ ข210
นางปราณี พันธุ์วุฒิ 01-01-2562 ข้าราชการ ข093
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ 01-01-2562 ข้าราชการ ข368
นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 337
น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 227
น.ส.เมริษา ยอดหอม 01-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 723
น.ส.เบญจพร ปานดี 06-08-2555 พนักงานราชการ 999
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ 02-07-2555 พนักงานราชการ 998
นางสกุณา เชาวพ้อง 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 283
นางรุ่งนภา รินคำ 01-06-2560 ข้าราชการ ข253
นายวสุ ไชยศรีหา 01-09-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 801
นายรัตติกาล ณวิชัย 03-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 849
นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 727
นางพรสวรรค์ สุวรรณชัยโชค 01-06-2560 ข้าราชการ ข259
นายวันเฉลิม ปัญญาดี 16-11-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 799
ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 097
นายสามารถ พิงคะสัน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 093
นายพันธมิตร ใจรินทร์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 686
นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ 01-10-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 791
นายอาจันทร์ อยู่นาน 15-02-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 841
นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 441
นายสุชาติ จันทร์แก้ว 10-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 150
นายคมสัน จักรคำ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 183
นายคมสัน จักรคำ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 183
น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา 02-07-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 422
นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร 01-06-2560 ข้าราชการ ข007
น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 251
นางวนิดา มารัดยูซบ 01-06-2560 ข้าราชการ ข295
นายเกษม ใคร้มา 01-03-2519 ข้าราชการ 014
นางบุษบา ยศราช 16-07-2519 ข้าราชการ 012
น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม 13-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 140
น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 139
นางสุพรรณ์ ดวงบาล 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 448
นางกาญจนา ถาแก้ว 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 517
นางสุจิตรา ราชจันทร์ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 265
นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 443
น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี 01-08-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 269
นายปานศักดิ์ ชัยภักดี 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 456
นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 163
นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา 01-07-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 162
นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 184
นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 184
นายพงนเรศ สุขเพราะนา 01-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 284
นายกมล กล่อมมิตร 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 715
น.ส.นิตยา ใจกันทา 27-03-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 455
นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ 02-05-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 174
นางอัมพิกา กันชะนะ 01-06-2560 ข้าราชการ ข248
นางอำพร เวียตตัน 01-06-2560 ข้าราชการ ข279
น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 144
น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก 16-09-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 297
น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม 26-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 830
ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 258
นางวันทินี ปิ่นแก้ว 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 486
นายธีระชัย ตันเรืองพร 01-01-2562 ข้าราชการ ข010
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง 01-10-2562 ข้าราชการ ข219
นางสาวิตรี ใคร้มา 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 439
น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ 01-04-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 626
นางผ่องรักษ์ ยศเดช 01-06-2560 ข้าราชการ ข323
นายนพกิจ แผ่พร 01-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 136
นางกัณณิกา ข้ามสี่ 16-08-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย 146
นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ 19-08-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 792
น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 447
น.ส.อาภาพร ขุนคง 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 001
นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ 21-07-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 712
นางพิชญาภัค คำสืบ 01-12-2551 พนักงานราชการ 028
นางฐิติรัตน์ มนตรี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 061
น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 039
น.ส.ธารินี ปันต๊ะ 15-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 157
นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
น.ส.นิตยา ดวงบาล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 060
นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 059
นายปณิต ดีมานพ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 058
นางกาญจนา วงศ์สวย 04-01-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 155
นายชัชวาลย์ คืนดี 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 105
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 106
นางอาจารียา ปิยะจันทร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 102
น.ส.ปริศนา เก่งกาจ 01-06-2554 พนักงานราชการ 789
น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 851
น.ส.แอนนา สุปินะ 01-07-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 874
นางนิรมล ทองทิพย์ 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 178
นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 340
น.ส.ปริศนา เก่งกาจ 01-06-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 789
นางเนตรนภา ธะนันต์ 08-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 490
นายสมเพชร ปาวิน 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล174
นายพงนเรศ สุขเพราะนา 01-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 284
น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก 16-09-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 297
นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 01-01-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 727
น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 020
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ 02-07-2555 พนักงานราชการ 998
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 052
นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
นางฐิติรัตน์ มนตรี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 061
นายวีระยุทธ แสนสุข 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 266
น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 096
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ 02-07-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 998
น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง 06-08-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 1000
น.ส.เบญจพร ปานดี 06-08-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 999
นางนารีรัตน์ ดีอินทร์ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 066
นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 791
น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์ 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 858
นายคธาวุฒิ ทิพจร 01-11-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย 854
น.ส.นิตยา ดวงบาล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 060
นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 340
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 068
นางกาญจนา วงศ์สวย 04-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 155
นายกฤษฎา ยศเดช 13-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 276
นายไพศาล สงวน 13-02-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 277
นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 177
นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 02-07-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 396
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 101
ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 097
นายสามารถ พิงคะสัน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 093
น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 039
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 101
นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 02-07-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 396
นายวีระยุทธ แสนสุข 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 266
น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 096
นางนารีรัตน์ ดีอินทร์ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 066
นายสิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 062
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 052
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 068
นางฐิติรัตน์ มนตรี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 061
น.ส.ธารินี ปันต๊ะ 15-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 157
นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
น.ส.นิตยา ดวงบาล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 060
นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 059
นายปณิต ดีมานพ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 058
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 106
นางเนตรนภา ธะนันต์ 08-05-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 490
นางอาจารียา ปิยะจันทร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 102
นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 107
นายชัชวาลย์ คืนดี 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 105
น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 020
น.ส.ศุภากร สิทธิสังข์ 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) -
นายอุเทน เครือสายด้วง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 085
นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 098
นายวิทยา ถาแก้ว 17-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 912
นายวิทยา ถาแก้ว 17-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 912
นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ 13-01-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 275
นางเนตรนภา ธะนันต์ 08-05-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 490
น.ส.ธารินี ปันต๊ะ 15-05-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 157
น.ส.ประภาพร ขุนนา 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 267
นายสาธิต หาญยุทธ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 268
นายวรภาส ปูระณะพงษ์ 07-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 859
น.ส.ภักจิรา วิชัย 01-10-2562 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 091
นางสาวชนิดา ทาแก้ว 01-08-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 281
นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์ 01-10-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 089
นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน 27-10-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 1015
นายเกรียงศักดิ์ วันกูล 01-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 609
น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 01-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย 831
นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ 01-12-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 050
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 01-10-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 101
นายณภัทร ธิการ 13-11-2562 ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (รายวัน) 009
นายสุระศักดิ์ อาษา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 282
นายพฤธา ประดิษฐทอง 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 886
น.ส.อรชร วงษ์ศิริ 01-06-2560 ข้าราชการ ข309
น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม 26-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 830
นายเจษฎา ทรายกันคำ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 280
นายนพดล พิมาสน 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 285
น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ 01-10-2562 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 094
นายพงนเรศ สุขเพราะนา 01-04-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 284
นายชัชวาลย์ คืนดี 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 105
น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม 13-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย 140
นางสาวชนิดา ทาแก้ว 01-08-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 281
น.ส.ชุลีขวัญ ภู่บุญ 01-07-2559 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน -
นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา 01-10-2562 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 095
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 26-05-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 277
นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข007
นายธีระชัย ตันเรืองพร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข010
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข219
น.ส.นีร เรียนกุนา 01-01-2562 ข้าราชการ ข389
นายประวิทย์ วิมานทอง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข292
นายประศาสน์ ก้องสมุทร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข144
นางปราณี พันธุ์วุฒิ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข093
นางผ่องรักษ์ ยศเดช 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข323
นางพรสวรรค์ สุวรรณชัยโชค 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข259
นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข210
นางรุ่งนภา รินคำ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข253
นางวนิดา มารัดยูซบ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข295
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข368
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 16-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข289
นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข202
น.ส.อรชร วงษ์ศิริ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข309
นางอัมพิกา กันชะนะ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข248
นางอำพร เวียตตัน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข279
น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล172
นายสมเพชร ปาวิน 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล174
นายนัฏฐ์วิษิษฏ์ ทุนกิจใจ 15-05-2560 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน -
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 03-07-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 276
น.ส.กมลมาส จำรัส 05-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 268
นายอัศวเทพ คันชิง 01-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 1128
น.ส.บุญประภา จันทร์ทา 01-09-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 915
นายพนะสิทธิ์ ศรีพันธ์ 01-05-2560 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ -
นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 257
น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 054
นางวันทินี ปิ่นแก้ว 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 486
น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 139
น.ส.อาภาพร ขุนคง 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 001
นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 02-07-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 396
น.ส.พรรณพร ม่วงโมด 01-08-2561 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 009
นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย 01-08-2561 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 002
นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 177
นางสกุณา เชาวพ้อง 28-11-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 283
นางปราณี พันธุ์วุฒิ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข093
น.ส.นีร เรียนกุนา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข389
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข368
นายประศาสน์ ก้องสมุทร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข144
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 16-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข289
นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 177
นายธีระชัย ตันเรืองพร 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข010
นายสุระศักดิ์ อาษา 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 282
น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 144
น.ส.นิตยา ใจกันทา 27-03-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 455
นางวันทินี ปิ่นแก้ว 01-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 486
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 16-01-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข289
น.ส.ศุภากร สิทธิสังข์ 01-05-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายเมธาสิทธิ์ อินทะชัย 01-11-2561 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน -
น.ส.นิตยา ใจกันทา 27-03-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 455
นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 443
นายทศพล อุปินโน 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 871
นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน) 340
นายวีระยุทธ แสนสุข 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 266
นายรัตติกาล ณวิชัย 03-05-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 849
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข219
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข219
น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 054
น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 054
น.ส.อาภาพร ขุนคง 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 001
น.ส.อาภาพร ขุนคง 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 001
น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 139
น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 139
นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 257
นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 257
น.ส.ภักจิรา วิชัย 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 091
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 068
นางนารีรัตน์ ดีอินทร์ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 066
น.ส.ปภัสรา สุภาแสน 01-10-2562 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 065
น.ส.ปภัสรา สุภาแสน 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 065
นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 089
น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 094
นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 095
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 01-10-2562 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 101
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 101
นายนพกิจ แผ่พร 01-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 136
นายนพกิจ แผ่พร 01-11-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 136
นายสุชาติ จันทร์แก้ว 10-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 150
นางนิรมล ทองทิพย์ 01-10-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 178
นายนิพนธ์ พิมาสน 01-07-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 295
นายณภัทร ธิการ 13-11-2562 พนักงานส่วนงาน 009
น.ส.รัศมี อภิรมย์ 09-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย 702
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290