แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายอรรถพล นิติราษฎร์ 01-06-2552 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 771
น.ส.สุพชยาฌ์ นามสาม 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 034
น.ส.สุพชยาฌ์ นามสาม 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 034
นางสาวชลดา จี้ยศกาบ 01-07-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.กานต์สินี อัครศรีประไพ 01-07-2559 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 008
น.ส.พัชรมณี อุณหพิพัฒนพงศ์ 01-10-2558 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 002
นางพิชญดา เมธาภิวัฒน์ 02-03-2561 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 002
น.ส.ศิริพร พุ่มประดับ 01-08-2561 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290