แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.เปรมทิพย์ ยองตา 01-02-2559 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ -
น.ส.ธนพร นาครินทร์ 01-01-2559 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ -
ว่าที่ ร.ต. หญิงพรรณิกา โชติอัมพร 17-10-2559 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290