แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 300
น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 484
น.ส.สุปราณี แก้วเทียน 01-10-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
น.ส.สุปราณี แก้วเทียน 01-10-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
นางสาวสริญญา สงวนวงศ์ 01-07-2556 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.พรรัมภา ขวัญยืน 04-01-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.วัลลีย์ ฤกษ์ทอง 07-01-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 16-05-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 16-05-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.เกศรา เทียมทอง 24-07-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.จิณฑ์พินันท์ ประสานบุญเกษม 11-06-2561 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 109
นายอังคาร โภคารัตน์ 11-06-2561 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 187
น.ส.กีรติญา สุภารัตน์ 11-06-2561 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ 110
น.ส.สุปราณี แก้วเทียน 01-10-2559 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
น.ส.สุทธิดา ดีสิงห์ 01-04-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290