แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยนานาชาติ
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 01-09-2562 ข้าราชการ ข272
น.ส.รุ่งนภา ชมดวง 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 728
น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 524
นางวราภรณ์ มาตะยา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 500
น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ 01-09-2562 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 221
นางวราภรณ์ มาตะยา 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 500
นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข272
นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย ข272
น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 524
น.ส.รุ่งนภา ชมดวง 01-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 728
น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ 01-09-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 221
น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ 01-09-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 221
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290