แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายธนภัทร เย็นมาก 03-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 605
นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 604
นางกาญจนา ปงหาญ 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 622
นายสถาพร ฉิมทอง 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 529
นายศักดิ์ดา ชัยเทพ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 303
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290