แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.จีระนันท์ ตาคำ 15-06-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย 916
นายบุญตัน สุเทพ 01-04-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย 678
น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 457
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290