แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 001
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 001
น.ส.ชุลีขวัญ ภู่บุญ 01-07-2559 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน -
นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา 01-01-2560 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ -
นายนัฏฐ์วิษิษฏ์ ทุนกิจใจ 15-05-2560 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน -
นายพนะสิทธิ์ ศรีพันธ์ 01-05-2560 พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ -
น.ส.พรรณพร ม่วงโมด 01-08-2561 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 009
นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย 01-08-2561 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 002
น.ส.ปภัสรา สุภาแสน 01-08-2561 พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 001
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290