แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อนุปริญญา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 029
นางแพรวพรรณ ใจกาศ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 194
นายสมเชิด กั๋นไก้ 01-08-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 191
นายสมเชิด กั๋นไก้ 01-08-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 191
นางแพรวพรรณ ใจกาศ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 194
นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 029
นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ 01-05-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 029
นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ 01-05-2561 พนักงานราชการ 029
นายสมเชิด กั๋นไก้ 01-08-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 191
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290