แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
อนุปริญญา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางเบญญาภา หลวงจินา 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 1104
นางเบญญาภา หลวงจินา 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย 1104
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290