แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
อนุปริญญา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางณฤทัย จินวงค์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 385
นางประไพศรี ทองแจ้ง 04-03-2540 ลูกจ้างประจำ 154
นางพินธรา สำราญสกุล 01-02-2555 พนักงานราชการ 031
นางณฤทัย จินวงค์ 21-06-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย 385
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290