แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา 01-09-2556 พนักงานราชการ 014
ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา 01-09-2556 พนักงานราชการ 014
นายวีระยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ 01-10-2562 พนักงานวิทยาลัย 045
นายวีระยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ 01-10-2562 พนักงานส่วนงาน 045
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290