แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายวัลลภ อัฐวงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 190
นายจตุพล มูลเมือง 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 533
นายวัชระ กาศสกุล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 192
นางจันทร์ธิมา เตโช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 198
นางจันทร์ธิมา เตโช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 198
นายเอกลักษณ์ เสาทิ 18-10-2555 พนักงานราชการ 060
นายวัชระ กาศสกุล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 192
นางจันทร์ธิมา เตโช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 198
นายวัลลภ อัฐวงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 190
นายทศพล กันยากิจ 02-12-2562 พนักงานส่วนงาน 186
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290