แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางรำไพ ศุภวงค์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 377
นางวิไล กานิล 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 593
นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ 03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 592
น.ส.รติรัตน์ คำเฉย 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 167
นายอนุพงษ์ อินทจักร 13-06-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 007
น.ส.รติรัตน์ คำเฉย 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 167
นายอนุพงษ์ อินทจักร 13-06-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 007
นายอนุพงษ์ อินทจักร 13-06-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 007
น.ส.รติรัตน์ คำเฉย 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 167
น.ส.รติรัตน์ คำเฉย 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 167
นายอนุพงษ์ อินทจักร 13-06-2561 พนักงานราชการ 007
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290