แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายสกล บุญธรรม 01-05-2561 ข้าราชการ ข511
นายจเร ตุ่นคำ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 016
นางกันยา พรหมมา 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 155
นางกันยา พรหมมา 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 155
นายจเร ตุ่นคำ 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 016
นายจเร ตุ่นคำ 01-04-2557 พนักงานราชการ 016
นางกันยา พรหมมา 01-03-2561 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 155
นายสกล บุญธรรม 01-05-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย ข511
นายรชานนท์ พรหมมา 02-09-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 148
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290