แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางรัตนา ศรีวิชัย 18-02-2553 พนักงานราชการ 044
นางกรรณิการ์ มีนิสัย 01-06-2560 ข้าราชการ ข182
นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์ 01-09-2556 พนักงานราชการ 032
นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์ 01-09-2556 พนักงานราชการ 032
นายกรรณสูต ชัยริมกวง 01-10-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายกิตติศักดิ์ วงค์ชัย 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางกรรณิการ์ มีนิสัย 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ข182
น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ 01-06-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290