แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายนรินทร์ สุจริต 01-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 005
นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 363
ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ 01-10-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 571
นายนรินทร์ สุจริต 01-09-2556 พนักงานราชการ 005
นายนรินทร์ สุจริต 01-09-2556 พนักงานราชการ 005
นายจักรพงษ์ ต๊ะเรือน 03-11-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 109
นายสุดใจ วรรณวิชิต 16-06-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 113
นางภินัณญา เหมืองคำ 02-01-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 121
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290