แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายธงเทพ แร่เพชร 31-03-2543 ลูกจ้างประจำ 002
นางธนาภา โพธิ 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 270
นายบุญส่ง สำเริงศิลป์ 01-12-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 274
นายวัชระ จันทร์เรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 007
นายประจักษ์ เทพานนท์ 02-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 057
นางสุมาลี ปานสีสด 02-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 038
นายรัฐศาสตร์ กองคำ 10-09-2551 พนักงานราชการ 082
นายเชาวรัตน์ แสงคำ 01-10-2557 พนักงานราชการ 003
นายวินัย อุปนันท์ 01-09-2556 พนักงานราชการ 101
น.ส.รฎาพร ละออง 01-10-2550 พนักงานราชการ 010
นายณรงค์ คำภา 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 395
นายสุรเดช คิดการงาน 01-12-2552 พนักงานมหาวิทยาลัย 522
นายอุทิศ มหาวัน 01-03-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 083
นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์ 01-12-2551 พนักงานราชการ 030
นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 006
นายวีระพันธ์ ธรรมชัย 01-04-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 071
นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 451
นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 452
นายกิติชัย มหาวรรณ์ 01-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย 175
นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 176
นายสมชาย วงศ์ศิริ 01-09-2552 พนักงานราชการ 053
นายเอกพงษ์ มณเทียน 01-07-2553 พนักงานราชการ 012
นายรุ่งฤทธิ์ เสาคำ 01-12-2551 พนักงานราชการ 043
นายพงษ์สันต์ สมบัติ 01-12-2551 พนักงานราชการ 054
นายรุ่ง พุทธวงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 083
นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 24-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 041
นายเชาวรัตน์ แสงคำ 01-10-2557 พนักงานราชการ 003
นางสุมาลี ปานสีสด 02-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 038
นายรุ่ง พุทธวงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 083
นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 040
นางจิรนันท์ วรรณวิชิต 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 014
นายวินัย อุปนันท์ 01-09-2556 พนักงานราชการ 101
นายเชาวรัตน์ แสงคำ 01-10-2557 พนักงานราชการ 003
นายรุ่ง พุทธวงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 083
นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 24-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 041
นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 040
นายอุทิศ มหาวัน 01-03-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 083
นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 006
นายวีระพันธ์ ธรรมชัย 01-04-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 071
นางจิรนันท์ วรรณวิชิต 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 014
นายบุญส่ง สำเริงศิลป์ 01-12-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 274
นายวัชระ จันทร์เรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 007
นายประจักษ์ เทพานนท์ 02-12-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 057
นายประจักษ์ เทพานนท์ 02-12-2556 พนักงานราชการ 057
นางสาวรัตน์มณี ยศติวงศ์ 01-07-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 271
นายเชาวรัตน์ แสงคำ 01-10-2557 พนักงานราชการ 003
นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 24-09-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 041
นางสาวรัตน์มณี ยศติวงศ์ 01-07-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 271
นายบุญส่ง สำเริงศิลป์ 01-12-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 274
นายอุทิศ มหาวัน 01-03-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 083
นายวีระพันธ์ ธรรมชัย 01-04-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 071
นายอุทิศ มหาวัน 01-03-2559 พนักงานราชการ 083
ว่าที่ ร.ต.เจตน์คนอง ทองยู 16-06-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 067
นายวสันต์ ปาวิน 13-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 063
นางวิไลพร ไชยคำร้อง 21-08-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 008
นายชาตรี ธรรมชัย 01-03-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 055
นางสุมาลี ปานสีสด 02-09-2556 พนักงานราชการ 038
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290