แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายไพล็อต กาศวิราช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 187
นายมรรยาท กาศวิราช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 185
นายมรรยาท กาศวิราช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 185
นายอัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 188
นายมรรยาท กาศวิราช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 185
นายมรรยาท กาศวิราช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 185
นายอัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 188
นายไพล็อต กาศวิราช 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 187
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290