แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล095
นายอุดม ปาวิน 21-03-2520 ลูกจ้างประจำ 141
นายสราวุฎ อาริยะ 01-07-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 272
นายวิสูตร วงศ์แสง 03-10-2554 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 166
นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล095
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290