แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายสวาท ใจสักเสริญ 12-11-2544 ลูกจ้างประจำ 159
นายนิตย์ มงคลสวัสดิ์ 05-09-2557 ลูกจ้างประจำ 153
นางจันทร์ทิพย์ ชมดอก 02-06-2523 ลูกจ้างประจำ 150
นายทนัน สุวรรณ 01-10-2557 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายนิตย์ มงคลสวัสดิ์ 05-09-2557 ลูกจ้างประจำ 153
นายสุพัต จีระพันธ์กูล 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางอุทิศ ใจสักเสริญ 05-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายสมจิตร ปาระมี 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายจำรัส ประสิทธิ์ 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายวิจิตร ตาเต๊ะชิว 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
น.ส.สาวิตรี โชคอำนวยชัยกุล 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายเป็ก ปู่วัน 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายดุสิต เตจะสาร 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางสายพิณ ดาวเรือง 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางปราณี สิทธิฟอง 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางบัวจันทร์ พรมรัตน์ 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางเตือนใจ คำปวง 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290