แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ 01-11-2560 ลูกจ้างประจำ ล084
นายใจคำ ธุงศรี 01-11-2539 ลูกจ้างประจำ 074
นายประภาส มุดเพชร 06-12-2525 ลูกจ้างประจำ 075
นายจำรัส สายเขียว 03-12-2527 ลูกจ้างประจำ 081
นายทิม สายเขียว 02-06-2520 ลูกจ้างประจำ 113
นายดวงเพชร สิทธิ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 125
นายอาทิตย์ จิโน 16-08-2534 ลูกจ้างประจำ 107
นายสานิตย์ คำตุ้ย 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 110
นายสานิตย์ คำตุ้ย 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 110
นายดวงเพชร สิทธิ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 125
นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ 01-11-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล084
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290