แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายดวงจันทร์ ด้วงไม้ 02-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 079
นายสังวร เมืองคำบุตร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 080
นายบุญศรี บุญเรือง 01-11-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 047
นางเล็ก ยังศักดิ์ 02-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 062
นายองอาจ บุญก้ำ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 070
นายศรชัย ยาวิชัย 01-10-2528 ลูกจ้างประจำ 009
นายเนตร ประทุม 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 068
นางวันเพ็ญ บุญเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 063
นายเกษม ดวงบาล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 073
นายสมพล ปาระมี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 074
น.ส.สุคำ ตีฆา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 075
นายประพันธ์ ขันทอง 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล012
นายสมศักดิ์ ดวงบาล 04-10-2532 ลูกจ้างประจำ 017
นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 056
นางเล็ก ยังศักดิ์ 02-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 062
นายดวงจันทร์ ด้วงไม้ 02-09-2556 พนักงานราชการ 079
นายปรีชา มะโนแสน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 038
นายองอาจ บุญก้ำ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 070
นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 056
นายเนตร ประทุม 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 068
นายปรีชา มะโนแสน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 038
นางวันเพ็ญ บุญเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 063
นายเกษม ดวงบาล 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 073
นายสมพล ปาระมี 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 074
น.ส.สุคำ ตีฆา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 075
นางเล็ก ยังศักดิ์ 02-09-2556 พนักงานราชการ 062
นายสังวร เมืองคำบุตร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 080
นายบุญศรี บุญเรือง 01-11-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 047
นายประพันธ์ ขันทอง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล012
นายบุญศรี บุญเรือง 01-11-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 047
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290