แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางสมคิด ไคร้แสง 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 572
นายสุพจน์ ถวาย 01-07-2558 ลูกจ้างประจำ 069
นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 01-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 085
นายสุคนธ์ ปามา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 252
นายวิษณุ จันทร์เจริญ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 253
นายประถัม ไวรักษ์ 01-07-2558 พนักงานราชการ 066
นายวิษณุ จันทร์เจริญ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 253
นายสุคนธ์ ปามา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 252
นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 01-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 085
นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 01-10-2557 พนักงานราชการ 085
นายทศพร โสภาอุทก 02-02-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 250
นางสมคิด ไคร้แสง 01-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 572
นายสุพจน์ ถวาย 01-07-2558 ลูกจ้างประจำ 069
นายประถัม ไวรักษ์ 01-07-2558 พนักงานราชการ 066
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290