แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายวราวุธ อัฐวงศ์ 01-12-2551 พนักงานราชการ 008
นายวัชรินทร์ วงค์เมือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 184
นายทนง จ๋าวรรณกาศ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 182
นายปรีชา วาระยา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 183
นายมาโนชญ์ มาหน้อย 10-09-2551 พนักงานราชการ 076
น.ส.บังอร ปินนะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 197
นายทนง จ๋าวรรณกาศ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 182
นายปรีชา วาระยา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 183
นายวัชรินทร์ วงค์เมือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 184
นายทนง จ๋าวรรณกาศ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 182
น.ส.บังอร ปินนะ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 197
นายสิงหา เถระ 01-12-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 193
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290