แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายภาสกร เรือนนาค 10-10-2532 ลูกจ้างประจำ 127
นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 378
นางธัญพร เดชะวัง 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล057
นางธัญพร เดชะวัง 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล057
นางธัญพร เดชะวัง 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล057
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290