แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายพรชัย ใจมุก 17-11-2536 ลูกจ้างประจำ 060
นายถวิล อินทนนท์ 01-12-2551 พนักงานราชการ 098
นายถวิล โปธา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 153
นายถวิล โปธา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 153
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290