แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายเกษตร แสนวาสน์ 02-06-2523 ลูกจ้างประจำ 152
นางวัลลภา บุญก้ำ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 143
นางเดือนสว่าง ดวงบาล 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 033
นายประสิทธิ์ ใจคำ 01-12-2551 พนักงานราชการ 091
นางเดือนสว่าง ดวงบาล 01-02-2555 พนักงานราชการ 033
นายไมตรี วงค์สถาน 01-02-2555 พนักงานราชการ 092
นางสายบัว เต๋จ๊ะ 01-10-2555 พนักงานราชการ 021
นางวัลลภา บุญก้ำ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 143
นายบวร ลาวิชัย 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นางพิศมัย บุญอินตา 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายยงยุทธ คำปวง 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายสง่า แก้วนวล 01-10-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ -
นายศุภจักร จี้เรือน 01-10-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290