แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางพวงผกา อิ่นแก้ว 01-08-2520 ลูกจ้างประจำ 049
นางณัชชา ปาวิน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 138
นางณัชชา ปาวิน 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 138
น.ส.ศิริขวัญ สมศรี 06-02-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 138
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290