แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายสุรัตน์ เสาร์คำ 08-06-2541 ลูกจ้างประจำ 121
นายสายชล วิมานทอง 01-10-2550 พนักงานราชการ 067
นายบุญเลิศ วิชัยศรี 01-02-2555 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 035
นายวิรัตน์ วงค์จักร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 126
นางทับทิม ใจมุก 02-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 059
นางประกอบ สุจริต 02-09-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 011
นายสุพจน์ ดวงรัตน์ 03-10-2548 พนักงานราชการ 039
นายบุญเลิศ วิชัยศรี 01-02-2555 พนักงานราชการ 035
นายสถิตย์ ดวงดี 01-02-2555 พนักงานราชการ 097
นายประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่ 01-10-2555 พนักงานราชการ 025
นางอำไพ ออนศรี 01-10-2555 พนักงานราชการ 026
นางประกอบ สุจริต 02-09-2556 พนักงานราชการ 011
นายดวงจันทร์ ขยัน 02-09-2556 พนักงานราชการ 086
นางทับทิม ใจมุก 02-09-2556 พนักงานราชการ 059
นายวิรัตน์ วงค์จักร 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 126
นางเพลินพิศ พรหมจารีย์ 01-04-2557 พนักงานราชการ 047
นายกิตติศักดิ์ พุทธวงค์ 12-03-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 114
นายประสิทธิ์ จันทร์ตาธรรม 01-10-2558 พนักงานราชการ 075
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290