แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายปรีดา ริณพัฒน์ 19-10-2535 ลูกจ้างประจำ 016
นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน 01-12-2551 พนักงานราชการ 055
นายดวงเนตร กุศล 01-12-2551 พนักงานราชการ 036
นายมนตรี อนันต์ 01-06-2549 พนักงานมหาวิทยาลัย 394
นางบัวตอง ตีฆา 10-09-2551 พนักงานราชการ 084
นายณรงค์ เจริญวุฒิ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 084
นายสุรินทร์ นันทะชมภู 01-12-2551 พนักงานราชการ 048
นายประสงค์ ขอดแก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 017
น.ส.สุพัตรา งามตา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 018
นายชวลิต มอญเลิศ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 090
นางมุกดา คำลาพิศ 01-12-2551 พนักงานราชการ 041
นางนันทา สีเผือก 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 006
นายอุดม สุภาศรี 01-12-2551 พนักงานราชการ 042
นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 01-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
นางจันทร์เพ็ญ สะถา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 019
นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล020
นายประสงค์ คำตัน 01-07-2529 ลูกจ้างประจำ 026
นายจรัส เกิดโพชา 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล048
นายจตุรงค์ ศรีชัย 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 015
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 087
น.ส.สุพัตรา งามตา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 018
นายประสงค์ ขอดแก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 017
นายจตุรงค์ ศรีชัย 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 015
นางจันทร์เพ็ญ สะถา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 019
นายไพรัช ศรีวิชัย 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 069
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 087
นายจรัส เกิดโพชา 01-06-2560 ลูกจ้างประจำ ล048
นายประสงค์ ขอดแก้ว 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 017
นายจตุรงค์ ศรีชัย 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 015
น.ส.สุพัตรา งามตา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 018
นายชวลิต มอญเลิศ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 090
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 087
นายณรงค์ เจริญวุฒิ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 084
นางนันทา สีเผือก 01-04-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 006
นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 01-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 051
นางจันทร์เพ็ญ สะถา 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 019
นายไพรัช ศรีวิชัย 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 069
นางนันทา สีเผือก 01-04-2557 พนักงานราชการ 006
น.ส.อำไพ บัวลอย 01-07-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 269
นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 01-10-2557 พนักงานราชการ 051
น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ 01-12-2557 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 023
นายจตุรงค์ ศรีชัย 01-10-2558 พนักงานราชการ 015
นายณรงค์ โลลาด 01-03-2559 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 049
นายณรงค์ โลลาด 01-03-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 049
น.ส.สายวสันต์ เรือนแปง 01-07-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 011
นายจรัส เกิดโพชา 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล048
นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย ล020
นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่ 21-08-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 016
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290