แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ศูนย์อาคารที่พัก
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางธีระนุช จอมเมือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 030
นายฉัตรชัย ไคร้บุญ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 031
นายดุสิต อินทะโนรัตน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 028
นางธีระนุช จอมเมือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 030
นายดุสิต อินทะโนรัตน์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 028
นางธีระนุช จอมเมือง 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 030
นายฉัตรชัย ไคร้บุญ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 031
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290