แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายเอนก โนคำ 01-12-2551 พนักงานราชการ 017
นางกมลทิพย์ ชมภูคำ 01-10-2550 พนักงานราชการ 070
นายพัลลภ ดวงบาล 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย 530
นายไมตรี จันทร์เจริญ 10-09-2551 พนักงานราชการ 080
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290