แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
บุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  48  คน
คณะบริหารธุรกิจ  95  คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร  167  คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  41  คน
คณะวิทยาศาสตร์  197  คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  87  คน
คณะศิลปศาสตร์  106  คน
คณะเศรษฐศาสตร์  55  คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  49  คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  55  คน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  22  คน
บัณฑิตวิทยาลัย  21  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  7  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  68  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  176  คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์  46  คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน  27  คน
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  5  คน
ศูนย์ภาษา  2  คน
ศูนย์อาคารที่พัก  5  คน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  5  คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  20  คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร  8  คน
สำนักงานมหาวิทยาลัย  386  คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  29  คน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  1  คน
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย  19  คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  109  คน
สำนักหอสมุด  42  คน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290