แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
บุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  48  คน
บริหารธุรกิจ  95  คน
บัณฑิตวิทยาลัย  20  คน
ผลิตกรรมการเกษตร  165  คน
พัฒนาการท่องเที่ยว  42  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  7  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  67  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  177  คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์  45  คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน  27  คน
วิทยาศาสตร์  196  คน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  86  คน
ศิลปศาสตร์  103  คน
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  5  คน
ศูนย์ภาษา  2  คน
ศูนย์อาคารที่พัก  5  คน
เศรษฐศาสตร์  55  คน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  5  คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  20  คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร  8  คน
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  48  คน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  55  คน
สารสนเทศและการสื่อสาร  21  คน
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน  11  คน
สำนักงานอธิการบดี  376  คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  29  คน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  1  คน
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย  19  คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  109  คน
สำนักหอสมุด  42  คน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290