แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
บุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  48  คน
คณะบริหารธุรกิจ  117  คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร  160  คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  32  คน
คณะวิทยาศาสตร์  196  คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  82  คน
คณะศิลปศาสตร์  109  คน
คณะเศรษฐศาสตร์  54  คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  52  คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  51  คน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  22  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  6  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  66  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  174  คน
วิทยาลัยนานาชาติ  18  คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์  45  คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน  27  คน
ศูนย์อาคารที่พัก  5  คน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  5  คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  21  คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร  8  คน
สำนักงานมหาวิทยาลัย  366  คน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  9  คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  48  คน
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย  18  คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  105  คน
สำนักหอสมุด  42  คน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290