ค่านิยมหลัก (Core Value) :        M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ    ,   A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น    ,   E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ   ,   J (Justification) = เชิดชูความยุติธรรม    ,   O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ       
เกษตรอินทรีย์ แม่โจ้
Maejo Organic
ร้านอาหารอินทรีย์ฐานเรียนรู้ผลิตผักอินทรีย์พื้นที่เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาแปลงสาธิตปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อกำจัดขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ประมงอินทรีย์ตวศาสตร์และเทคโนโลยี ไก่อินทรีย์สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290