แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
งานวิจัย
ระบบค้นหาข้อมูล สามารถอำนวยความสะดวกในการหารายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว
แสดงจำนวนงานวิจัยทั้งหมด โดยแยกตามสาขาการวิจัย
แสดงจำนวนงานวิจัยทั้งหมด โดยแยกตามประเภทของการวิจัย
แสดงจำนวนงานวิจัยทั้งหมด โดยแยกตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการวิจัย
แสดงจำนวนงานวิจัย จำแนกตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
แสดงจำนวนงานวิจัย จำแนกตามการนำเสนองานวิจัยในด้านต่างๆ
แสดงจำนวนงานวิจัย จำแนกตามการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในสื่อ/สิ่งพิมพ์ต่างๆ
แสดงจำนวนงานวิจัย จำแนกตามการถูกอ้างอิงถึงงานวิจัยนั้นๆ
ค้นหาวารสารที่งานวิจัยที่อ้างอิงถึงตีพิมพ์ ที่สามารถอ้างอิงเป็น KPI ได้
แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลข้อมูล
เริ่ม : ถึง :
สถิติการทำงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
หมายเหตุ : ผลรวมจำนวนงานวิจัยที่จำแนกตามหน่วยงาน อาจมีจำนวนมากกว่าผลรวมในกราฟสรุปผลจำนวนงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยบางงานมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานวิจัยมากกว่า 1 หน่วยงาน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290