แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
งานประกันคุณภาพ

ด้านบุคลากร
Kpi 1.2 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-กองการเจ้าหน้าที่ - คุณละออศิริ T.3133)
Kpi 1.3 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-งานทะเบียนประวัติ - คุณละออศิริ T.3133)
kpi 4.1-5.4 ระดับคณะ
kpi 5.1 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบข้อมูล-ทุกหน่วยงาน
(หน่วยงานผู้จัดโครงการ - กรอกข้อมูล)
(หน่วยงานส่งบุคลากรไปพัฒนา เจ้าหน้าที่คณะ - กรอกข้อมูล)
kpi 1.4 ระดับคณะ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-งานวิจัยสถาบัน-คุณจิราพร T.3118)
ด้านการเรียนการสอน และนักศึกษา
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– สำนักบริหารฯ- คุณเดชา T.3457)
- kpi หลักสูตร 3.1-3.3
จำนวนนักศึกษาแยกตามสถานะ
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับหน่วยงาน
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– สำนักบริหารฯ- คุณนฤมล T.3453)
kpi 2.2 ระดับหลักสูตร  (ปริญญาตรี)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณธนัชพร T.3118)
- บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556
- บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
kpi 2.1 ระดับหลักสูตร
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณมยุรา T.3118)
- บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556
- บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
kpi 6.1 ระดับหลักสูตร
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– คณะ-สำนัก-กองกิจการนักศึกษา)
kpi 1.1 ระดับหลักสูตร (TQF) ข้อ 11
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณจิราพร T.3118)
ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
kpi 1.1 ระดับหลักสูตร (TQF) ข้อ 11
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณจิราพร T.3118)
kpi 1.5-1.6 ระดับคณะ / kpi 1.4-1.5 ระดับมหาวิทยาลัย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– คณะ/สำนัก และกองกิจการนักศกึษา-T.3062)
ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
kpi 2.2 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-สำนักวิจัย - คุณภาณุลักษณ์ T.3423
และคณะ-สำนัก)
kpi 2.3 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
kpi  2.2 ระดับหลักสูตร
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-บัณฑิตวิทยาลัย - คุณทรงเกียรติ T.5521
และคณะ-ส่งข้อมูลให้บัณฑิตและตรวจสอบข้อมูล)
kpi 4.2 ระดับหลักสูตร
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-สำนักหอสมุด-คุณกาญจน์หทัย T.3512)
ด้านการบริหารจัดการ
kpi 5.1 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-กองคลัง T.3159)
งบประมาณ 2557
งบประมาณ 2558
งบประมาณ 2559
kpi 2.1-5.1 ระดับคณะ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– ทุกหน่วยงาน)
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290