แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
ระบบค้นหาโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงาน
รายการโครงการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากแหล่งทุนต่างๆ
ข้อมูลโครงการที่ได้นำไปบูรณาการในด้านต่างๆ
ผลการดำเนินงานโครง/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    ผ่านการอนุมัติ   ไม่ผ่านการอนุมัติ   รวมทั้งหมด
จำนวนโครงการทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 10792 4332 15124
โครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รายงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ปี :  
Chart.
ยอดเงินรวมทั้งหมดจากประเด็นยุทธศาสตร์อาจจะมากกว่ายอดเงินที่ได้รับตามจริงของโครงการ เพราะบางโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่า 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น
โครงการแยกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
แสดงเฉพาะโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่  ถึง  
Chart.
ยอดเงินรวมทั้งหมดจากนโยบายอาจจะมากกว่ายอดเงินที่ได้รับตามจริงของโครงการ เพราะบางโครงการสนับสนุนนโยบายมากกว่า 1 นโยบาย และโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น
โครงการแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
แสดงเฉพาะโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่  ถึง  
Chart.
Chart.
จำนวนโครงการรวม อาจจะมากกว่าจำนวนโครงการทั้งหมดเนื่องจากบางโครงการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน และโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290