แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาข้อมูล สามารถอำนวยความสะดวกในการหารายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว
จำนวนบุคลกรทั้งหมด
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามประเภทตำแหน่งงาน เช่น สายสนับสนุน สายการเรียนการสอน
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามระดับการศึกษาที่ใช้ในการทำงาน
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากรแบบกราฟ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากร
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
2225  คน
Chart.
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดีมีทั้งหมด 396 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานมหาวิทยาลัย  : 263  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 80  คน
- พนักงานราชการ  : 34  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 8  คน
- ข้าราชการ  : 4  คน
- ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 3  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (รายวัน)  : 2  คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  : 2  คน
Skip Navigation Links.
Collapse มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Expand สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี
Expand ผลิตกรรมการเกษตรผลิตกรรมการเกษตร
Expand บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ
Expand สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
Expand วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
Expand วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Expand วิทยาลัยบริหารศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
Expand สำนักหอสมุดสำนักหอสมุด
Expand พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว
Expand ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์
Expand เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
Expand สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Expand เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Expand สารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร
Expand สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยพลังงาน
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
Expand สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษา
Expand ศูนย์อาคารที่พักศูนย์อาคารที่พัก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Expand บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Expand วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290