แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาข้อมูล สามารถอำนวยความสะดวกในการหารายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว
จำนวนบุคลกรทั้งหมด
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามประเภทตำแหน่งงาน เช่น สายสนับสนุน สายการเรียนการสอน
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามระดับการศึกษาที่ใช้ในการทำงาน
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากรแบบกราฟ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากร
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
2225  คน
Chart.
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 412 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานมหาวิทยาลัย  : 251  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 88  คน
- พนักงานราชการ  : 31  คน
- ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 13  คน
- พนักงานส่วนงาน  : 11  คน
- พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  : 7  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 5  คน
- ข้าราชการ  : 4  คน
- พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ  : 1  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน)  : 1  คน
Skip Navigation Links.
Collapse มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Expand สำนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานมหาวิทยาลัย
Expand คณะผลิตกรรมการเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร
Expand คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
Expand สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
Expand คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
Expand คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Expand วิทยาลัยบริหารศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
Expand สำนักหอสมุดสำนักหอสมุด
Expand คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
Expand คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์
Expand คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์
Expand คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Expand คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Expand คณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Expand คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยพลังงาน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
Expand สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษา
Expand สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Expand ศูนย์อาคารที่พักศูนย์อาคารที่พัก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Expand วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
Expand วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยนานาชาติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290