แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยแยกตามโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยงานสายสนับสนุน และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติ ของหน่วยงาน  
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290