แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ประเมินผลการเรียนการสอน
ระบบค้นหารายวิชาที่นักศึกษายังไม่ได้ประเมินผล แยกตามรหัสนักศึกษา แบบประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการประเมินอาจารย์
ระบบตรวจสอบสถานะการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา แยกตามอาจารย์ผู้สอน  
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย
รายงานแสดงภาพรวมผลการประเมินการเรียนการสอนทั้งหมดแยกตามปีการศึกษาที่สอน รายงานแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทั้งหมดแยกตามปีการศึกษาที่สอน
รายงานแสดงผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมดยแยกตามปีการศึกษาที่สอน  
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับหน่วยงาน
รายงานแสดงภาพรวมผลการประเมินการเรียนการสอนทั้งหมดแยกตามปีการศึกษาที่สอน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
บริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
ผลิตกรรมการเกษตร
พัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ศิลปศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทั้งหมดแยกตามปีการศึกษาที่สอน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
บริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
ผลิตกรรมการเกษตร
พัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ศิลปศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานแสดงผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมดยแยกตามปีการศึกษาที่สอน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
บริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
ผลิตกรรมการเกษตร
พัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ศิลปศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290