<กุมภาพันธ์ 2563>
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
89
1011
12
13
14
1516
17
18
19
20
21
2223
24
25
26
2728
291
2345678
รายการประชุมประจำวันที่ 20-02-2563
เวลา 15:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการทำลายเอกสาร ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 20-02-2563
เวลา 13:30 - 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2
วันที่ประชุม : 20-02-2563
เวลา 13:30 - 15:00
คณะกรรมการสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ประชุม : ห้อง IC103 อาคาร75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 20-02-2563
เวลา 10:00 - 12:00
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
สถานที่ประชุม : 1208 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ประชุม : 20-02-2563
เวลา 10:00 - 12:00
ประชุมหารือคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ประชุม : ห้อง 401 สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ประชุม : 20-02-2563
เวลา 09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพ (CUPT QMS Guidelines) ทุก Criteria รอบที่ ๑) ) ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 20-02-2563
เวลา 08:30 - 09:30
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2563
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 20-02-2563
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080