รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : เอกสารอ้างอิงคำรับรอง
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคำรับรอง
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผลค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะสำนัก (Vision KPI) (ค่าเฉลี่ย) 4.00 4.48 2.50 4.48 0.3733
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผลค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU3.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 5.00 1.00 0.50 1 0.0167
61MJU3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บาท) 150000.00 448920.02 1.50 5 0.25
61MJU3.1.3 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บาท) 50000.00 88950.67 1.50 5 0.25
61MJU3.1.4 ร้อยละของงบประมาณวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 5.00 35.93 1.00 5 0.1667
61MJU3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 36.00 43.08 1.50 5 0.25
61MJU3.1.7 จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (หน่วยวิจัย/ศูนย์) 1.00 2.50 1 0.0833
61MJU3.1.5 ร้อยละโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO. Eco. U. (ร้อยละ) 60.00 82.88 1.00 5 0.1667
61MJU3.2.5 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย (รางวัล) 15.00 37.00 2.50 5 0.4167
61MJU3.2.7 ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยต่อชุมชน (ค่าเฉลี่ย) 3.51 3.89 1.00 4.56 0.152
61MJU3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 12.00 12.11 1.50 5 0.25
61MJU3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 33.89 34.21 1.50 3.842 0.1921
61MJU3.2.4 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ระดับ) 5.00 4.00 1.50 4 0.2
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายผลค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU4.1.1 ร้อยละของงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น (บาท) 5.00 204.00 2.50 5 0.4167
61MJU4.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 5.00 5.00 1.00 5 0.1667
61MJU4.2.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 3.51 3.73 1.00 3.92 0.1307
61MJU4.1.3 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (Vision KPI) (องค์ความรู้) 10.00 17.00 2.50 5 0.4167
61MJU4.2.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย (แห่ง) 20.00 21.00 1.00 4.5 0.15
61MJU4.2.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครัวเรือน) 200.00 333.00 1.00 5 0.1667
มิติที่4 การบริหารจัดการ
 เป้าหมายผลค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
61MJU6.10 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (ระดับ) 4.00 5.00 1.00 5 0.1667
รวมถ่วงน้ำหนัก : 4.3817
สำนักงานอธิการบดี
ผลิตกรรมการเกษตร
บริหารธุรกิจ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สำนักหอสมุด
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สารสนเทศและการสื่อสาร
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักงานกิจการพิเศษ > ผลิตกรรมการเกษตร
สำนักงานเลขานุการ > ผลิตกรรมการเกษตร
ภาควิชาพืชสวน > ผลิตกรรมการเกษตร
สำนักงานคณบดี > พัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักงานคณบดี > เศรษฐศาสตร์
งานเลขานุการผู้บริหาร > กองกลาง > สำนักงานอธิการบดี
งานประชาสัมพันธ์ > กองกลาง > สำนักงานอธิการบดี
(สำนักงานเลขานุการ) > ภาควิชาพืชสวน > ผลิตกรรมการเกษตร
งานคลังและพัสดุ > สำนักงานผู้อำนวยการ > วิทยาลัยบริหารศาสตร์
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ > สำนักงานผู้อำนวยการ > วิทยาลัยบริหารศาสตร์
งานบริหารและธุรการ > สำนักงานคณบดี > เศรษฐศาสตร์
งานคลังและพัสดุ > สำนักงานคณบดี > เศรษฐศาสตร์
งานบริการวิชาการและวิจัย > สำนักงานคณบดี > เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ > สำนักงานคณบดี > สารสนเทศและการสื่อสาร
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
สำนักงานคณบดี > บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ