รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่2 การวิจัย
ตัวชี้วัด 61MJU3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์
คำอธิบาย ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่มีการนำมาใช้ประโยชน์(เชิงนโยบาย สาธารณะ วิชาการ การพาณิชย์ และชุมชน ฯลฯ)  ภายในปีงบประมาณ 2561 โดยโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยจะต้องมีหนังสือการรับรองการใช้ประโยชน์จากกลุ่มเกษตรกร ชุมชน หรือหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
วิธีการคำนวณ
(จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2561 / จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด)  X  100
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 4 มหาวิทยาลัยตั้งเป้าระดับ 5 ลดลงระดับละ 2%
2 6
3 8
4 10
5 12
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล