รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะสำนัก (Vision KPI)
คำอธิบาย พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560 *Incentive ให้กับคณะที่มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ 4.51 ขึ้นไป
วิธีการคำนวณ
ค่าเฉลี่ยผลการประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ค่าเฉลี่ย
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 1 เทียบบัญญัติไตรยางค์คะแนนเต็ม 5
2 2
3 3
4 4
5 5
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล