รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คำอธิบาย เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงข้อมูลจากwww.survey.mju.ac.th/report2.aspx (ใช้ข้อมูล ณ รอบการประเมิน)
วิธีการคำนวณ
(จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จในปีการศึกษา 2559 ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี / จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด)  X  100 
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 68 ตั้งเป้าระดับ 5 (ร้อยละ 80) +/- ระดับละ 3
2 71
3 74
4 77
5 80
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล