รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต)
คำอธิบาย พิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)
วิธีการคำนวณ
ค่าเฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ คะแนน
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 1 กำหนดค่าเป้าหมายเทียบบัญญัติไตรยางค์
2 2
3 3
4 4
5 5
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล